ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου: ΔΕ Οδηγών Γ’ + Δ’ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).