ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»