Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30