Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30