Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/03/2013