Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/01/2013