Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/11/2013