Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/10/2013