Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/01/2013