Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/05/2013