Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/02/2013