Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/06/2013