Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/02/2013