Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/07/2013