Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 01/08/2013