Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 01/03/2013