Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 30η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00