Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 29η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30