Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 27η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00