Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 23η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30