Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 23η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30