Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 21η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30