Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 17η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00