Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 13η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30