(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 30η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τατάρτη και ώρα 13.30