Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30