Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην Κάτω Τιθορέα την 13η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00