Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30’