Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 6η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.