Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30