Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 27η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00