Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 26η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00’