Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.