Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00