Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 7 η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30