Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00