Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 29 η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00