Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 25η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.