Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 24 η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00’