Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 23η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00