Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 22η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30’