Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’