Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/03/2013