Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Ιανουαρίου 2012