Ορισμός εκπροσώπου στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης