Μετάθεση ημερομηνίας και ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 200933