Μετάθεση ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 195665