Με τηλεδιάσκεψη Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00. Ορθή Επανάληψη.