Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών, προκειμένου να συγκροτηθεί Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» .