Έκδοση ψηφίσματος για τη χορήγηση άδειας δημιουργίας μονάδας υδροηλεκτρικής ενέργειας.